EXPECT-IT, s.r.o.
O firmě
Produkty
Podpora
Dotace
Kontakty

Produkty

Nabízíme škálovatelný informační systém, jehož jádro je vyvinuto univerzálně, avšak zbytek systému je speciálně upraven pro jedinečné ICT prostředí zákazníka. Informační systém slouží pro podporu ICT managementu od středně velkých společností až po rozsáhlé korporace a mezinárodní společnosti.

Jednotlivé moduly našeho informačního systému můžete skládat jako dílky puzzle a propojovat je s již implementovanými částmi Vámi používaných systémů. Můžete tak pro svoji firmu vytvořit jedinečný komplet funkcí a služeb, které Vám pomohou snadněji hodnotit, řídit a dále rozvíjet ICT služby.

Celý systém je navržen jako vícevrstvé modulární prostředí, jehož jednotlivé části je možné nahradit produktem třetí strany. Na rozdíl od produktů jiných společností, náš zákazník může používat své stávající produkty a služby, které pouze rozšíří o nové moduly a funkce.

Vícevrstvý návrh informačního systému umožňuje implementaci téměř libovolného aplikačního prostředí. Díky tomu je možné grafickou podobu upravit podle požadavků zákazníka včetně volby jeho provedení (webové prostředí, tenký klient, tlustý klient, aplikace pro chytré telefony, ap.). Měníme tvář ne charakter.

Informační nástroje využívají systém řízení přístupů díky kterému je možné definovat komplexní strukturu oprávnění pro vymezení dostupnosti dat jednotlivým uživatelům.

Podpora managementu ICT služeb

ICT manažerům nabízíme ,,ultimátní zbraň", která pomůže jednoduše zmapovat potřeby ICT oddělení, zhodnotit jejich oprávněnost, zpřehlednit financování a zefektivnit tak jejich řízení. Doplněním několika sekcí dotazů automatizovaného průvodce, které je možné delegovat odpovědným osobám, zjistíte počet kontraktů, rozsah poskytovaných služeb a na základě jakých smluv byly sjednány, množství skutečně využívaného HW a volných kapacit, jaký je na tomto zařízení používám SW a jak je licenčně pokrytý. Ke všem hodnotám je možné doplnit cenu a sledovat tak skládání nákladů a ověřit tak ziskovost produktů.

Podpora řízení je ze strany informačního systému zajištěna unikátním reportovacím systémem s masivním rozsahem nad všemi součástmi informačního systému, jako je Service Desk nebo nástroje pro dohled a vzdálenou automatizovanou správu zařízení.

Do reportingu dat je možné zahrnout i externí datové zdroje, které budou našemu informačnímu systému dosažitelné. Reportovat je snadné např. sledování plnění SLA, produktivitu práce zaměstnanců, dostupnost služeb nebo spojitosti mezi jednotlivými konfiguračními položkami. Naším integrovatelným systém je možné podpořit již fungující systémy, stejně jako je možné využívat jej samostatně coby základ pro řízení a podporu provozu.

Databáze ICT zdrojů

V databázi ICT zdrojů slouží jako evidence HW, SW, licencí, lidských a dalších zdrojů potřebných k provozu ICT služeb společnosti. Veškeré záznamy jsou vedeny v kartách konfiguračních položek (KP) a v případě propojení s dohledovými agenty jsou automaticky aktualizovány. Každou konfigurační položku je možné propojit s libovolnou další entitou systému pomocí hierarchických vazeb. Tyto vazby umožňují nahlížet na fyzickou a systémovou strukturu služeb a rozpadat je na jednotlivé části.

Simulace provozních událostí

Pro simulaci skutečných reakcí zařízení infrastruktury na nově nasazované změny je nasnímán reálný stav HW, SW a služeb do virtuálního prostředí, kde je na již virtuální zařízení aplikována nová změna. Podle výsledných reakcí zařízení, které odpovídají reálným odezvám, mohou administrátoři odhalovat slabá místa řešení a modelovat případné změny bez ohrožení skutečného provozu. Všechny zjištěné komplikace lze rovnou analyzovat a případně podrobit dalším testům. Výsledky testů ověřují kompletnost havarijních plánů společnosti a případně upozorní na situace, se kterými mělo být v těchto plánech počítáno.

Monitoring a automatizovaná správa zařízení

ICT infrastrukturu i její jednotlivé části (aktivní prvky, kabeláž, ap.) je možné nepřetržitě monitorovat jak lokálně, tak i vzdáleně. Totéž je možné aplikovat i na úrovní služeb, aplikací a jejich procesy (vláken, transakcí, ap.). Systém dokáže automaticky detekovat chybová hlášení programů, monitorovat důležité uzly ICT infrastruktury, připojení neschváleného HW do firemní sítě, efektivně měřit špičky funkce sítě a její slabá místa nebo například zajistit trasování komunikace.

Softwarová knihovna

Softwarová knihovna primárně slouží jako datový prostor pro uchování instalačních balíčků SW, jeho jednotlivých verzí, dokumentace a iniciální konfigurace. Každý záznam je možné provázat s konfigurační položkou databáze ICT zdrojů nebo dokumentem ve znalostní bázi či knihovně dokumentů.

Propojením SW knihovny s dohledovými nástroji a reportingem je možné vytvořit on-line dohledový systém licenční politiky, díky kterému můžete evidovat používaný SW, monitorovat využívání všech typů licencí i jejich počtu nebo sledovat používání nelicencovaného SW.

Identity management a audit přístupů

Systém dohledující přístupová práva uživatelů, která jsou evidována v jednom centrálním místě, ze kterého je možné přístupy spravovat jednotlivě i hromadně, případně podle předpřipravených šablon. Je možné vytvářet přehledné on-line reporty, sledovat odchylky od standardních firemních pozic, ap.

Organizér a informační tabule

Informační tabule je určena k filtrování nejdůležitějších informací týkajících se ICT služeb. Uživatelům umožňuje prohlížet a třídit oznámení o ovlivnění služeb, které aktivně využívá (ostatními oznámeními není uživatel obtěžován). Organizér pak zajišťuje svým flexibilním nastavením uživateli vysoký komfort při organizování práce. Zobrazuje veškeré události informačního systému týkajících se daného uživatele (např. ohrožení plnění doby řešení přijatého tiketu, připomínka aktualizace dokumentu, blížící se ukončení projektu, ap.), včetně informací z dalších integrovaných nástrojů (např. e-mail, dovolené, ad.).

Service Desk

Prostředí Service Desku umožňuje manuální i automatické evidování několika různých typů tiketů, odlišujících se účelem použití, zdrojem zadání (webové prostředí, e-mail, SMS, Service Desk chat, dohledové nástroje, agregáty systémových či transakčních logů, ap.), kategorií a dalšími potřebnými ukazateli. U každého tiketu je on-line sledována doba a způsob řešení, dostupná je kompletní historie změn a pochopitelně i další funkce jako automaticky evidovaná komunikace, provázání s dalšími prvky informačního systému (CDMB, lidské zdroje, dokumentace), ap.

Životní cyklu tiketu je řízen komplexním workflow s libovolnou mírou automatizace. Tento unikátní systém podpory firemních procesů, v souladu s mezinárodně uznávanými metodikami (ITIL, ISO 20000, ad.), umožňuje automatizovat velkou část procedur (v závislosti na míře provázání s dalšími moduly systému je možné zasílat notifikace, spouštět předkonfigurované skripty či např. automaticky eskalovat v závislosti na uplynulém čase) a současně mapovat aktuální firemní procesy s libovolnou mírou složitosti, a to včetně podmíněných skoků či cyklů.

Pomocí sady reportů je možné vykazovat plnění SLA jednotlivých služeb, rychlost řešení tiketů napříč organizačními útvary, ap. Všechny reporty jsou on-line snadno a rychle dostupné.

Znalostí báze

Prostředí určené ke shromažďování znalostní dokumentace, pro přehlednost řazenou do kategorií. U každého záznamu je možné nastavit období platnosti, připojit komplexní workflow podporující automatizaci životního cyklu dokumentu (více viz modul Service Desk) a je možné jej provázat s dalšími informačními zdroji (konfigurační položka, služba, odpovědné osoby, další dokumentace, ap.). Celou Znalostní bázi je možné prohledávat fulltextovým způsobem s využitím logických operátorů (AND, OR, NOT, ap.), a to včetně příloh, klíčových slov, vazeb a dalších využitelných filtrů.

Dokumentová knihovna

Komplexní platforma umožňuje dokladovatelné uložení dokumentace, snadné udržování její aktuálnosti a verzování. Přehlednost je zajištěna řazením dokumentů do kategorií, přičemž přístup je řízen právy uživatele. Jednotlivé dokumenty je možné propojovat mezi sebou, s konfiguračními položkami, uživateli nebo s dokumenty Znalostní báze. Snadné hledání dokumentů je stejně jako ve Znalostní bázi zajištěno fulltextovým prohledáváním v textu i v přílohách. Ke každému dokumentu je možné nastavit wokrflow a období platnosti dokumentu, kdy před uplynutím této doby bude informována odpovědná osoba.

Kybernetická bezpečnost

Modul poskytuje nástroje pro zajištění kybernetické bezpečnosti ICT počínaje procesně řízenou podporou analýzy rizik a dopadů, přes systém pro udržování nutné bezpečnostní dokumentace, až po aktivní monitoring a vyhledávání zranitelností. Dle zvolené role uživatel vidí aktuální stav aktiv a úroveň zabezpečení ICT, pracuje s bezpečnostními incidenty, provádí procesně řízenou investigaci nebo generuje reporty za vybrané období.